Heiska ry:n toiminnan perusarvoina ovat kulttuuri- ja rakennusperinteen kunnioitus ja säilyttäminen. Yhdistys rakentaa ja kunnostaa Heiskan rakennuskantaa, järjestää kulttuuri- ja taidetapahtumia, vuokraa Heiskan tiloja juhlien ja koulutus- ja kokoustilaisuuksien järjestämiseen.

Heiska ry:n jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun. Heiska ry:n jäseneksi liittymisestä päättää hallitus.
henkilöjäsenmaksu on 20 €/v
jaostojen jäsenyhdistyksien ja yhdistysjäsenmaksu 40 €/v
kannatusjäsenmaksu 100 €/v

TSOP FI42 5063 0920 0397 35
Liittymällä Heiska ry:n jäseneksi olet mukana Heiskan toiminnan kehittämisessä!

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Heiska ry
Kotipaikka: Hämeenkyrö
Osoite: Heiskankuja 1, 39100 Hämeenkyrö
Rekisterinumero: 204.911
Merkitty rekisteriin: 29.1.2011

 
Yhdistyksen nimi on Heiska ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kyläyhteisötoiminta-alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja ravintolaliikettä yhdessä toimipisteessä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Yhdistyksen varsinaisiksi äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Kannatusjäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa.

KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään viidesosa 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen lähetetään yhdistyksen jäsenille sähköpostilla tai siitä ilmoitetaan yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
5. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajin lausunto.
6. Päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on
tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
5. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannatusjäsenmaksun suuruus.
6. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista.
7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa.
9. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa.
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.
11. Valitaan edustaja/edustajat valtakunnallisiin ja muihin järjestöihin.
12. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 4§ määräämisissä rajoissa.
13. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon
kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan ja sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Yksi toimikausi on kaksi vuotta. Kolmen (3) perättäisen toimikauden jälkeen jäsenen on oltava vähintään 1 vuoden ajan poissa hallituksen jäsenyydestä myös varajäsenyydestä.

Hallitus voi asettaa juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 – jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja sekä kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

TALOUS
10§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
11§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12§
Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on erikseen mainittava kokouskutsussa ja käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

13§
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää